વૃત્તપત્રિકા

અંતરમેળ આ વૃત્તપત્રિકા દર ચાર મહિને પ્રસિદ્ધ થાય છે. કૃષ્ણજીના વિચારોને વાંચવા - સમજવા ઇચ્છતી વ્યક્તિ માટે કૃષ્ણજીના સાહિત્યનો ગુજરાતી અનુવાદ, તેમના શિક્ષણને લગતા લેખ, સંસ્થાના કાર્યક્રમો, અભ્યાસ કેન્દ્ર અને પુસ્તકો વગેરેની માહિતી આ પત્રિકામાં પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. આ પત્રિકા આપને મળે એવી ઇચ્છા હોય તો અમારા મુંબઈ કેન્દ્રના સરનામા પર પત્ર દ્વારા કે ઇમેઇલ દ્વારા તમારું સંપૂર્ણ નામ, સરનામું, ફોન નંબર અને ઇમેઇલ જો હોય તો તે અમને જણાવશો.
Year XII
Month of Publication Topic (Click to download)
Antarmel - Jan 2019 Authority
Year XI
Month of Publication Topic (Click to download)
Antarmel - Jan 2018 Pleasure and Happiness
Antarmel - May 2018
Talent and Creativity
Year X
Month of Publication Topic (Click to download)
Antarmel - Jan 2017 Self Deception
Antarmel - May 2017
Blocks in Understanding
Antarmel - Sept 2017 Social Responsibility
Year IX
Month of Publication Topic (Click to download)
Antarmel - Jan 2016 Self Knowledge
Antarmel - May 2016
Religious Life
Antarmel - Sept 2016 Efforts
Year VIII
Month of Publication Topic (Click to download)
Antarmel - Jan 2015 Patterns of Living
Antarmel - May 2015
Disorder
Antarmel - Sept 2015 Freedom
Year VII
Month of Publication Topic (Click to download)
Antarmel - Jan 2014 The Art of Looking, Listening, Learning
Antarmel - May 2014
Clarity and Sensitivity
Antarmel - Sept 2014 The Observer is the Observed
Year VI
Month of Publication Topic (Click to download)
Antarmel - Jan 2013 Image Making
Antarmel - May 2013
Honesty
Antarmel - Sept 2013 Humility
Year V
Month of Publication Topic (Click to download)
Antarmel - Jan 2012 Corruption
Antarmel - May 2012
Escape
Antarmel - Sept 2012 Facing Facts
Year IV
Month of Publication Topic (Click to download)
Antarmel - Jan 2011 Culture
Antarmel - May 2011
Security
Antarmel - Sept 2011 Guru
Year III
Month of Publication Topic (Click to download)
Antarmel - May 2010 Relationship to Nature
Antarmel - Sept 2010
Words, Language
Year II
Month of Publication Topic (Click to download)
Antarmel - Jan 2009 Education
Year I
Month of Publication Topic (Click to download)
Antarmel - May 2008 Transformation
Antarmel - Sept 2008 Relationships