સોમવાર, ૩૦ સપ્ટેંબર ૨૦૧૯ ધ રિટ્રીટ હાઉસ, વાંદરા

સોમવાર, ૩૦ સપ્ટેંબર ૨૦૧૯ ધ રિટ્રીટ હાઉસ, વાંદરા

કૃષ્ણમૂર્તિનાં જાહેર પ્રવચનનુ વિડિઓ સ્ક્રીનીંગ

અને પ્રવચન ઉપર આધારિત સંવાદ

2nd Question & Answer Meeting, Brockwood Park, 30th August, 1979

Q The speaker has said that going to an office every day from nine to five is an intolerable imprisonment. But in any society all kinds of jobs have to be done. Is K’s teaching therefore only for the few?

Q Isn’t insight intuition? Would you discuss this sudden clarity some of us have? What do you mean by insight and is it a momentary thing or can it be continuous?

Q Can thought be aware of itself as it is taking place? Or does the awareness come after the thought? Can consciousness be aware of its whole content?

Q6 I have tried all kinds of meditation, fasting and a voluntary solitary life, but it has come to nothing. Is there one thing or one quality that will end my seeking and my confusion, and if there is what am I to do?
________________________________________________________________________________________
Krishnamurti Foundation India – Mumbai Centre
Himmat Niwas, 31, Dongersey Rd., Malabar Hill, Mumbai – 400 006.
Tel: 91 22 23633856, 93237 49567, Email: kfimumbai@gmail.com, www.kfionline.org
e.